area29.ru

Bynmusachem

ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Вы лайлай кор хакида шеърлар туплами скачать видео в форматах MP4 и 3GP, кроме того можно скачать видео любого типа. Ищите, смотрите, скачивайте видео - все это бесплатно и на большой скорости. Вы даже можете найти фильмы и скачать их. Результаты поиска можно сортировать, что упрощает поиск нужного видео. Скачать бесплатно можно фильмы, клипы, эпизоды, трейлеры, при этом вам не нужно посещать сам сайт Youtube. Скачивайте и смотрите океан бесконечного видео в хорошем качестве. Все бесплатно и без регистрации!

лайлай кор хакида шеърлар туплами

Добавил: upguamira
Размер: 46.51 Mb
Скачали:66425
Формат:ZIP архив

Агар сени согиниб улсам, согиндим деб келма кабримга. Мен сизни осмонларча согиндим, Узок узок лайлай кор хакида шеърлар туплами согиндим, Гар согиниш ёмон одат десангиз, Майли уша ёмонларча согиндим! Ёмгир ёгар юракни эзиб, Бу дилдаги армонни сезиб. Армонлардан юрагим безиб, Бугун сизни жуда согиндим Яна хаста бу юрак сени сораверар Согинчларга толаверар Осмонлардан томчи томчи ёмгирлар ёгса хам Дардим ювиш урнига янгилаверар.

Согинмайман дигандим бир кун Согинмайман дигандим хар кун Онтим бузуб куйдиму бугун Узим билмай согиниб куйдим.


Оёгим лойга ботганда Кулим тутиб тортгувчим йук.

СКАЧАТЬ ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ

Бахтсизлар ичида асли энг бахтсиз Умрида бир бора севилмаганлар! Силайдир… Титрайдир у ногох… Пардалар коплайдир кузимни. Менинг шурлик халким, шурлигим-халким, Менинг хурлик халким, хурлигим-халким, Кузларим кур булса-курлигим халким… Хайкаллар юрибди Узбекистонда.

Давлат шундай дейсиз энди уламанми, Тирик етим, насибасиз буламанми, Улсам майли, багрингизда жон беройин, Пичок беринг, шу давлатни суйворайин, Кузингизнинг ёшин лайлай кор хакида шеърлар туплами куяй узим, Мен чидайман туймаса хам майли кузим… Отажоним, мени лайлай кор хакида шеърлар туплами уяламан, Отажоним, энди кимга суяламан…. Харнаки оташ ёколмас дарди хижрондин ёмон, Дарди хижрон бирла келган дарди армондин ёмон.

Элда бардош тош эрурса хам ушалгай кун етиб, Ёвни даф этмак каби туйгу билан туйгу келар. Аммо куз ешлари канча окса хам- Хечкачон узгариб колмайди олам.

Мен яшадим одамларга ёндош булиб, Саиёралар аро кезди хаёлларим. Олам унга бепарво, сен хам бокма бепарво, Ушалмаган армонни кора босар, коракош.

Шу он кафтим аро бемажол- Инграгандай булар аллаким… Инграгандай булиб аллаким. Лахадда хам тинч куймади бу замон, Киличимни келтир,углим Хумоюн! Олиминг ялтогу, миршабинг конхур, Юртнинг текин нони кузин килган кур, Уларга суянган эл манглайи шур… Сотилмаган киминг колди, Туркистон!лайлай кор хакида шеърлар туплами

Багрим бир ой тулдирар деб уйладим, Калкиб к калкиб, ичим тулиб суйладим, Севдим деса севиндим, буй буйладим… Буй буйладим ва охири хур булдим. Кузлар пардасида хавойи сароб, Узала вужудда — муз котган ихлос… Бу сассиз фарёд ва сассиз изтироб- Бугунги Туркистон сурати холос. Курдики, хитойи чиннидан табок- Гингшиди:


СКАЧАТЬ ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ БЕСПЛАТНО

лайлай кор хакида шеърлар туплами

Булмасангда ёнимда, Хаёлимда булиб тур. Утлоклар яшнайди ёмгир ёккан дам, Тугонлар кулайди сел урган чоги. Киши холис кишиман, деб гапурса, Ишонгаймиз, бу дунёга тупурса. Хар нигох икболдан бергандек нишон Она мехри билан калкдим оёкка.

Орзу куз укалар умидсизликдан, Бошлайди эртагин Бечора хаёл…. Хоинлик касб эрур азалдан сенга.ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ

лайлай кор хакида шеърлар туплами

Хурсиникдай куринади тоглар бугун, Кирлар-кирмас, диллардаги догли тугун, Юртга келган бало билиб узин устун- Конга ташна, пичогини кайраб колди. Эркак она пойидан истар жаннат, Эр босган из аёлига кифоят! Бутун юртни хароб килса, хор килса, Етимларни бурда нонга зор килса, Кенг дунёни эл кузига тор килса… Аллохнинг сояси эмас хукмдор.

Олиминг ялтогу, миршабинг конхур, Юртнинг текин нони лайлай кор хакида шеърлар туплами килган кур, Уларга суянган эл манглайи шур… Сотилмаган киминг колди, Туркистон!ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ СКАЧАТЬ
лайлай кор хакида шеърлар туплами


Лахадда хам тинч куймади бу замон, Киличимни келтир,углим Хумоюн! Узи шундай экан аслида инсон- Кушларга барибир. Севги гунох булса-гунохкор узим, Нахот очик кетса дунёдан кузим… Бугзимда гаргара-айтажак сузим: Бировлар дардида ковурилди жон, Узлигин фош этди хаёт сирлари. Жавобимиз оддийдир, эй биродар, Аёл динда эркак билан баробар.


Лайлай кор хакида шеърлар туплами